İsviçre Türk Kadınları Derneği [1]

 

 

 

 

 

 

 

 

Tüzük

 

 

 

 

 

 

 

 

Önsöz

 

İsviçre Türk Kadınları Derneği 21 Mayıs 1978 tarihinde Türk Dernekler Kanunu kuralları esas alınarak kurulmuştur. Genel kurul, derneğin kuruluşundan bu yana dernek tüzüğünde çeşitli değişiklikler yapmış, bu yüzden zamanla tüzük maddeleri açıklığını kaybetmiştir.

 

Bugün itibarıyla derneğin tüm İsviçre’de üyeleri mevcuttur.  Derneğin etkinliklerinin çoğu İsviçre’de gerçekleşmektedir.

 

Bu nedenle genel kurul 22 Mart 2009 tarihinde dernek tüzüğünü İsviçre Medeni Kanunu’na göre düzenlemeye karar vermiştir.

 

                 

 

 

           

 

 

 

 

A.      Derneğin Adı ve Merkezi

 1.                Medeni Kanun’un 60.cı ve ek maddelerine göre "İsviçre Türk Kadınları Derneği" adı altında kuruldu. Derneğin merkezi Winterthur’dur. Derneğin borçlarından yalnızca derneğin varlıkları sorumludur. Derneğin borçlarından ötürü üyeler sorumlu tutulamaz.

 

B.      Derneğin Amacı

 2.                 "İsviçre Türk Kadınları Derneği" (DERNEK) üyeler arasında birlik ve beraberliğin sağlanmasına katkıda bulunmak için özellikle;

 

 

-       Sosyal, ailevi ve mesleki alanların yanı sıra İsviçre’ye uyum konusunda Türk toplumunu desteklemek,

 

-       Bayram günlerinin birlikte kutlanmasını tertiplemek, topluca geziler ve eğlence günleri düzenlemek,

 

-       Türkiye’de yardım ve hayır işleri yapmak; özellikle yardıma gereksinim duyanlara el uzatmak, yoksul köylerimize olanaklar dahilinde yardımda bulunmak ve okul eğitimini desteklemek (İlköğretim okullarının yapımına katkıda bulunmak; muhtaç öğrencileri desteklemek),

 

-       DERNEĞİN amaçlarına uygun düşen diğer kuruluş ve derneklerle iş birliği yapmak.

 

3.                 DERNEK tarafsız olup siyasi eylemlerde bulunmaz.

 

C.      Üyelik İşlemleri

 4.                 18 yaşını bitirmiş ve DERNEĞE üye olmak istedikleri yılın aidatını ödemiş olan kadınlar DERNEK tarafından aktif üyeliğe (genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip) kabul edilebilir.

 

5.                 18 yaşını bitirmiş ve DERNEĞE üye olmak istedikleri yılın aidatını ödemiş olan erkekler DERNEK tarafından pasif üyeliğe (genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahip olmayan) kabul edilebilir.

 

6.                 Üyelik başvuruları Yönetim Kurulu tarafından değerlendirilir.

 

7.                 Yıllık üyelik aidatları yönetim kurulunun önerisi üzerine genel kurulca belirlenir. Güncel yıllık üyelik aidatı CHF 50.- dır. 01.01.2025 tarihi itibariyle CHF 60.- olarak belirlenmiștir.

 

8.                 DERNEK üyeliğinden ayrılmak isteyenler, yazacakları bir istifa dilekçesiyle her zaman üyelikten çıkabilirler.

 

9.                 Yönetim kurulu, DERNEĞİN amaçlarına aykırı hareket eden veya DERNEĞİN amaçlarına ciddi bir şekilde ters düşen eylemlerde bulunan üyeleri DERNEK üyeliğinden çıkarabilir. Aynı şekilde DERNEK aidatını yazılı uyarılara rağmen ödemeyen üyeler DERNEK üyeliğinden çıkarılabilirler. Söz konusu üye, yönetim kurulunun DERNEKTEN çıkarma kararını yazılı bir dilekçeyle genel kurula taşıyabilir. Genel kurulun konuya ilişkin kararı kesindir.

 

D.      Dernek Organları

10.         DERNEĞİN organları aşağıda gösterilmiştir:

 

-       Genel kurul

 

-       Yönetim kurulu

 

-       Denetim kurulu

 

-       Komisyonlar ve Türkiye iletișim sorumlusu

 

E.       Genel Kurul

 11.         Genel kurul, DERNEĞİN en yüksek organıdır.

 

12.          Olağan genel kurul toplantısı her yıl veya yönetim kurulu isterse iki yılda bir senenin ilk yarısında YK’nın belirleyeceği uygun bir mekanda yapılır. Olağanüstü durumlarda YK Genel Kurul’un yazılı olarak ya da dijital ortamda yapılmasına da karar verebilir.

 

13.         DERNEK üyeleri yönetim kurulu tarafından en az 15 gün önce yazılı olarak genel kurul toplantısına çağrılarak kendilerine gündem maddeleri bildirilir.

 

14.          Olağanüstü genel kurul, yönetim kurulunun veya denetim kurulunun ya da aktif üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine en geç bir ay içerisinde toplanır.

 

15.         Genel kurulun görevleri şunlardır:

 

-       DERNEK başkanını, yönetim ve denetim kurulu üyelerini seçmek

 

-       Faaliyet raporunu ve muhasebe raporunu aklamak

 

-       Yıllık üye aidatlarını belirlemek

 

-       DERNEK tüzüğünü değiştirmek

 

-       Yönetim Kuruluna yol gösterici önerileri iletmek

 

-       Yönetim kurulunun aldığı kararla üyelikten çıkarılan üyelerin itirazlarını karara bağlamak

 

-       DERNEĞİN feshine karar vermek

 

16.         Genel kurul toplantısı, DERNEK başkanı ya da başkanın yetkilendireceği bir yönetim kurulu üyesi tarafından açılır. Genel kurulu yönetmek üzere hazır bulunan üyeler arasından bir başkan (kadın veya erkek) ve iki yazman seçilir.

 

17.         Genel kurulun karar yetkisi olabilmesi için, hazır bulunan aktif üye sayısının, yönetim ve denetim kurullarındaki toplam üye sayısının en az iki katı olması gerekir. Genel kurula katılan her üye katılamayan bașka bir üye için (sadece 1 üye) vekaleten oy kullanabilir. Vekalet Genel Kurul’dan önce yazılı ya da dijital olarak Yönetim Kuruluna sunulmalıdır.

 

18.         Genel kurul, yönetim kurulunun hazırladığı gündem maddelerini görüşüp karara bağlar. Daha önce gündemde bulunmayan maddelerin görüşülüp kararlaştırılabilmesi için, hazır bulunan aktif üyelerin beşte birinin bunu istemesi gerekir.

 

19.         Başkan seçimi ve diğer seçim ve oylamalar, toplantıda hazır bulunan aktif üyelerin el kaldırması şeklinde yapılır. Genel Kurul isterse gerektiğinde kapalı oylamaya karar verebilir.

 

20.         Genel kurula katılan her aktif üye aynı oy hakkına sahiptir. Dernek kararları, hazır bulunan aktif üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oyların eşit olması durumunda karar yetkisi genel kurul başkanınındır.

 

F.       Yönetim Kurulu

21.         Yönetim kurulu, bir başkan, beş asil ve dört yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu başkan yardımcısını, sekreteri ve saymanı kendi arasından seçer.

 

22.         Asil üyelerden biri bir sonraki genel kurulu beklemeden yönetim kurulundan ayrılırsa, boşalan yere yedek üyeler arasından genel kurulda en çok oy alan geçer. Bu durum sekreterce ilgili yedek üyeye bildirilir.

 

23.         Başkanın ve yönetim kurulunun seçimi, aktif üyeler tarafından bir genel kuruldan diğeri yapılana kadarki zaman için yapılır. Yeniden seçilme mümkündür.

 

24.         Yönetim kurulu toplantılarının ne zaman ve nerede yapılacağına başkan karar verir. Toplantılar genelde en geç 6 haftalık aralıklarla yapılır. İvedi alınması gereken kararları yönetim kurulu toplanmaksızın diğer bildirişim kanallarını kullanarak yapabilir (Telefon, e-mail vs.).

 

25.         Yönetim kurulu kararları hazır bulunan üyelerin çoğunluk prensibine göre alınır. Oyların eşit olması durumunda başkan karar verir. Yönetim kurulu kararları sırasıyla bir karar defterine yazılarak imzalanır.

 

26.         DERNEĞİN, dernek tüzüğünde yer alan amaçlar doğrultusunda yönetilmesi yönetim kurulunun hakkı, aynı zamanda görev ve sorumluluğundadır. Başkan ve başkan vekili tek imza yetkilisi olarak DERNEĞİ dışarıya karşı temsile salahiyetlidirler. Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

 

-       Genel kurul hazırlıklarının yapılması ve gündemin oluşturulması

 

-       Üyelerin üyelikten çıkarılması kararlarını almak

 

-       Üyelik aidatlarının toplanması

 

-       DERNEK kasasının yönetimi

 

-       Aşağıdaki defterlerin tutulması:

 

-       Üyelik kayıt defteri (üyelik başlangıç tarihleri, kişiye ait bilgiler, üyelik biçimi [aktif veya pasif üye],

-       Karar defteri

-       Gelir/Gider defteri

-       Gelen/Giden evrak defteri

 

 

 

G.      Denetim Kurulu

27.         Aktif üyeler arasından iki asil ve iki yedek üye olarak seçilir. Seçime ve görev süresine ilişkin esaslar bu tüzüğün 23. maddesine göre düzenlenir.

 

28.         Derneğin gelir ve giderlerini denetlerler. Denetledikleri yıllık hesap dökümünün onaylanmasını ya da reddini genel kurula sunarak yönetim kurulunun aklanmasını veya aklanmamasını isterler.

 

H.      Derneğin gelirleri

 29.         Üyelik aidatları, bağışlar, yardımlar ve dernek etkinliklerinden elde edilen gelirlerdir.

 

I.          Tüzük değişikliği

30.         Yönetim kurulunun veya beş aktif üyenin genel kurula yapacakları değişiklik önerisiyle tüzük değişikliği görüşülür.

 

31.         Genel kurula katılan aktif üyelerin oylarının üçte iki çoğunluğunu sağlamak koşuluyla tüzük değişikliği önerisi kabul olunur.

 

J.        Derneğin feshi:

 32.         Genel kurula katılan aktif üyelerin üçte iki çoğunluğunun onayıyla DERNEĞİN feshine karar verilir.

 

33.         DERNEĞİN Genel Kurul kararı ile feshedilmesi halinde derneğin banka hesaplarının ve mallarının tasfiyesi konusunda sözü geçen Genel Kurul karar verir.

 

İsviçre Türk Kadınları Derneği

 

Başkan:                                                                      Sekreter:

Öznur Sonkur                                                             Dilek Evran

 

 

  

-         21 Mayıs 1978 tarihli kuruluş tüzüğündeki maddeler, 22 Mart 2009 tarihinde toplanan genel kurul kararıyla değiştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

 

-         12. ve 21. maddeler ile ilgili tüzük değişikliği önerisi Mart 2021 tarihinde posta yoluyla yapılan seçimlerde oy çoğunluğu ile kabul edilmiş ve tüzük bu günkü halini almıştır.

 

-         7., 10., 17. ve 33. maddeler ile ilgili tüzük değişikliği önerisi Ocak 2024 tarihinde toplanan genel kurul kararıyla değiştirilmiş ve yürürlüğe girmiştir.

  


 

[1] Derneğin isim değişikliği: 24 Mart 2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı’nda alınan karar ile derneğin isminden “Yardımlaşma ve Dayanışma” çıkarılmıştır.